Audítorská činnosť

Spoločnosť A P X, k.s. uskutočňuje výkon štatutárneho auditu pri overovaní ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok podľa Zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite na základe licencie Slovenskej komory audítorov č. 118. Spoločnosť vykonáva audit vo všetkých druhoch účtovných jednotiek z hľadiska ich právnej formy ako i podnikateľskej činnosti a veľkostných kritérií. Vykonáva tiež audit neziskových organizácií a audit miest a obcí.

V rámci auditu zahraničných spoločností vykonáva audit podkladov dcérskych spoločností pre konsolidáciu materských spoločností vrátane spracovanie podkladov pre zahraničného audítora skupiny na základe obdržaných inštrukcií.

Spoločnosť vykonáva audítorskú činnosť podľa Medzinárodných audítorských štandardov (ISA), pričom správa audítora môže byť vydaná na základe požiadavky objednávateľa okrem slovenského jazyka aj v anglickom, nemeckom, ruskom a talianskom jazyku. Súčasťou auditu je aj overenie výročnej správy podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Spoločnosť vykonáva ako povinné tak aj dobrovoľné audity na základe požiadavky objednávateľa. Výkon štatutárneho auditu sa uskutočňuje na základe uzatvorenej zmluvy. Z hľadiska organizačného audítorské overenie sa uskutočňuje formou:

  • priebežného auditu v termínoch vzájomne odsúhlasených s účtovnou jednotkou zvyčajne do 15.12. overovaného kalendárneho roka,
  • overenia procesu inventarizácie majetku a záväzkov v termínoch jej uskutočňovania podľa harmonogramu spoločnosti,
  • záverečného auditu overenia účtovnej závierky spoločnosti, jej hospodárenia za overovaný kalendárny rok, overenie vyčísleného hospodárskeho výsledku a systémového preverenia základu dane z príjmov,
  • overenie výročnej správy.

Záverečný audit je vykonávaný v súlade s harmonogramom uskutočnenia účtovnej závierky spracovaného spoločnosťou a vzájomnou dohodou s objednávateľom zvyčajne v termíne do 31.3. roku nasledujúceho po auditovanom kalendárnom roku.

Spoločnosť A P X, k.s. audituje aj spoločnosti, ktoré účtujú a vykazujú svoju činnosť v rámci schváleného hospodárskeho roku.

Okrem správy audítora spoločnosť vydáva z uskutočneného overenia aj správu pre manažment spoločnosti, v ktorej uskutoční celkové zhodnotenie systému účtovníctva, vnútorného kontrolného systému spoločnosti, vypracuje finančnú analýzu spoločnosti a efektívnosť jej hospodárenia za minimálne posledné dve účtovné obdobia a predloží odporúčania spoločnosti na odstránenie nedostatkov, ak budú pri štatutárnom audite zistené. Správu pre manažment spoločnosť vyhotoví na požiadanie okrem slovenského jazyka aj v cudzom jazyku, v ktorom bola vydaná správa audítora.

Cenu za uskutočnenie audítorského overenia spoločnosť stanovuje dohodou s objednávateľom vychádzajúc z plánovaných hodín výkonu auditu podľa Usmernenia Slovenskej komory audítorov č. 15/ETIKA/2010. Spoločnosť poskytuje audítorské služby, ktoré sú detailne špecifikované v uzatvorenej zmluve účelne a hospodárne. Spoločnosť vykonáva podľa Medzinárodných audítorských štandardov okrem štatutárneho auditu účtovných závierok aj zákazky na preverenie (napr. priebežných finančných informácií), zákazky na uisťovacie služby a súvisiace služby.

Z odborného hľadiska v spoločnosti pracujú pri výkone audítorskej činnosti dvaja štatutárni audítori, šiesti asistenti štatutárneho audítora, štyria daňoví poradcovia a štyria odborní pracovníci pre oblasť účtovníctvo a audítorstvo.