Daňové poradenstvo

Spoločnosť A P X, k.s. poskytuje daňové poradenstvo pre podnikateľské subjekty na základe Osvedčenia Slovenskej komory daňových poradcov č. 19/96.

Na základe uzatvorených zmlúv poskytuje spoločnosť daňové poradenstvo podnikateľským subjektom vo forme pravidelných mesačných resp. štvrťročných konzultácií uskutočnených v sídle objednávateľa na základe stanovenej paušálnej odmeny. Paušálna odmena je stanovená dohodou na základe predpokladaného rozsahu poskytnutého poradenstva vychádzajúc z veľkosti objednávateľa a predpokladaného rozsahu poradenstva podľa jednotlivých druhov daní. Za spoločnosť A P X, k.s. sa konzultácií zúčastňujú minimálne dvaja daňoví poradcovia. V prípade požiadavky klienta sú prerokované závery z uskutočnených konzultácií na základe písomnej požiadavky potvrdené zo strany A P X, k.s. písomným stanoviskom zvyčajne do jedného týždňa po uskutočnenej konzultácii.

Spoločnosť taktiež poskytuje daňové poradenstvo na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy vo forme ad hoc písomných stanovísk na základe písomne zaslanej požiadavky so špecifikovaným popisom daňového problému. Odmena spoločnosti sa v týchto prípadoch odvíja od odsúhlaseného rozsahu hodín na riešenie predmetnej problematiky, pričom hodinová sadzba sa pohybuje v rozsahu  80,- EUR až 100,- EUR/hod za poskytnuté poradenstvo podľa zložitosti riešenej problematiky.

Spoločnosť A P X, k.s. poskytuje tiež daňové poradenstvo spočívajúce vo vypracovaní daňového priznania k dani z príjmov pre podnikateľské subjekty. Cena za vypracovanie daňového priznania je stanovená dohodou na základe predpokladanej zložitosti spracovávaného daňového priznania s prihliadnutím či v zdaniteľných príjmoch sú aj príjmy zo zahraničia prípadne či klient je auditovanou spoločnosťou resp. akou formou je spracovávané účtovníctvo spoločnosti.