Znalecká činnosť

Spoločnosť A P X, k.s. je znaleckou organizáciou zapísanou v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod číslom 900110 oprávnenou na oceňovanie a hodnotenie podnikov v znaleckom odbore 510 000 – Ekonomika a riadenie podnikov a v odvetví 510 101 – Oceňovanie a hodnotenie podnikov. Spoločnosť vypracováva znalecké posudky podľa Zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Spoločnosť má v pracovnom pomere troch znalcov zapísaných v príslušných vyhláškou požadovaných odborov (ekonómia a manažment, stavebníctvo, strojárstvo a doprava cestná). Pre ďalšie znalecké odbory spoločnosť využíva externých znalcov na báze dlhodobej spolupráce.

Cena za vypracovanie znaleckého posudku je stanovená na základe vzájomnej dohody s prihliadnutím na rozsah a štruktúru ohodnocovaného majetku podniku a použitej metódy pre ohodnotenie podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Spoločnosť tiež vykonáva ohodnotenie súboru zložiek majetku (nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, dopravné prostriedky a ekonomické zložky majetku), ktoré sú vykonávané znalcami, ktorí sú pracovníkmi znaleckej organizácie.