00421-42-4328091
Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica

Spoločnosť A P X, k.s. je právnickou osobou vykonávajúcou odbornú ekonomickú činnosť v oblastiach:

Audítorská činnosť

Výkon štatutárneho auditu pri overovaní ročných účtovných závierok, konsolidovaných účtovných závierok, výročných správ na základe licencie SKAU č. 118

Daňové poradenstvo

Poskytovanie priebežného daňového poradenstva pre všetky druhy daní uplatňovaných v Slovenskej republike, poradenstvo pri uplatňovaní medzinárodných zmlúv na zamedzenie dvojitého zdanenia, vypracovanie daňových priznaní na základe osvedčenia SKDP č. 19/96

Znalecká činnosť

Spoločnosť je znaleckou organizáciou zapísanou v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod číslom 900110 oprávnenou na oceňovanie a hodnotenie podnikov

Ekonomicko–organizačné poradenstvo

Poradenstvo pri transformáciách spoločnosti, predajoch podnikov, zmenách právnej formy, nepeňažných vkladoch do podnikov z hľadiska účtovných, daňových a základných právnych aspektov predmetných transakcií

Účtovné poradenstvo

Poskytovanie účtovného poradenstva pre podnikateľské subjekty a účtovné jednotky z nepodnikateľských sektorov

Spoločnosť vykonáva predmetné činnosti prostredníctvom najmä vlastných zamestnancov audítorov, asistentov audítora, daňových poradcov a znalcov z jednotlivých odborov znaleckej činnosti. V špecifických prípadoch využíva spoločnosť i zmluvných spolupracovníkov na základe súhlasu klienta.

Spoločnosť A P X, k.s. má vykonávanie audítorskej a poradenskej činnosti poistené v spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s. do výšky 332 tis. EUR. Vykonávanie znaleckej činnosti má spoločnosť poistené v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.